Ιουλίου 28, 2020 / Papanastasiou Pantelis

Εσωτερικός Έλεγχος και Διαχείριση Κινδύνων

Η αποστολή των υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου είναι να ενισχύει και να προστατεύει την αξία της επιχείρησης ή του οργανισμού παρέχοντας αντικειμενική και βάσει αξιολόγησης κινδύνων διαβεβαίωση, συμβουλές και πληροφόρηση σύμφωνα με συγκεκριμένα πρότυπα.

Ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη και αντικειμενική συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Βοηθάει στην επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών που έχουν τεθεί υιοθετώντας μία συστηματική και επαγγελματική προσέγγιση στην αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των εσωτερικών δικλείδων ασφαλείας και της εταιρικής διακυβέρνησης.

Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι εντοπίζονται και αξιολογούνται, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα λήψης κατάλληλων μέτρων αντιμετώπισης των κινδύνων ανάλογα με τα αποδεκτά όρια ανάληψης που έχουν τεθεί από τη διοίκηση της επιχείρησης ή του οργανισμού. Η λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου μπορεί να συγκεντρώσει πληροφορίες για να υποστηρίξει την αξιολόγηση αυτή κατά την εκτέλεση διαφόρων έργων. Οι κίνδυνοι κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τη φύση τους σε χρηματοοικονομικοί, λειτουργικοί, συμμόρφωσης και στρατηγικοί. Η προσέγγιση της εταιρείας μας, έχοντας αποκτήσει αρκετή εμπειρία τα τελευταία χρόνια υλοποιώντας και εφαρμόζοντας αντίστοιχα έργα, βασίζεται στις βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούν οι σύγχρονοι Οργανισμοί στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

1/  Σύνταξη Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας & Οργανόγραμμα

2/  Καταγραφή πολιτικής και διαδικασιών σε όλα τα τμήματα της εταιρείας ή του οργανισμού

3/  Αξιολόγηση δομών, οργανωτικών αναγκών και εκπόνηση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας μέσω της καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης και βάσει των αναγκών της εταιρείας

4/  Περιοδικοί Εσωτερικοί Έλεγχοι σε όλους τους συναλλακτικούς κύκλους της εταιρείας ή του οργανισμού (πωλήσεις, προμήθειες, αποθήκη, πληροφοριακά συστήματα, ανθρώπινο δυναμικό)

5/  Διασφάλιση του τρόπου λειτουργίας της εταιρείας και βελτιστοποίηση των στόχων της

6/  Οργάνωση πλαισίου Εταιρικής Διακυβέρνησης και έλεγχος συμμόρφωσης βάσει των αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης

7/  Διαμόρφωση κατάλληλης κουλτούρας εντοπισμού και διαχείρισης των επιχειρηματικών κινδύνων

EN