Ιουλίου 28, 2020 / Papanastasiou Pantelis

GDPR: Οι Υποθέσεις, τα Πρόστιμα και οι Εποπτικές Αρχές

Την πρώτη επισκόπηση για την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), του ρόλου των εποπτικών αρχών των κρατών μελών και των μέσων που αυτές διαθέτουν, δημοσίευσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ). Το έγγραφο του ΕΣΠΔ παρουσιάζει μια επισκόπηση της εφαρμογής του GDPR που καλύπτει τόσο τον μηχανισμό συνεργασίας (cooperation mechanism) όσο και συμπεράσματα σχετικά με τη συνεκτικότητα της εφαρμογής του Κανονισμού.

Ο Μηχανισμός Συνεργασίας
Σε σύγκριση με την οδηγία 95/46/ΕΚ, όπου ήταν οι Εποπτικές Αρχές (στην Ελλάδα η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) εργάζονταν χωριστά ακόμη και σε διασυνοριακές υποθέσεις, ο GDPR καθιέρωσε την υποχρέωση για τις αρχές να συνεργάζονται και να εξασφαλίσουν συνεκτική εφαρμογή του Κανονισμού. Εννέα μήνες μετά την έναρξη εφαρμογής του GDPR, τα μέλη του ΕΣΠΔ εκτιμούν ότι ο μηχανισμός συνεργασίας και συνεκτικότητας λειτουργεί αρκετά καλά στην πράξη.

Οι εποπτικές αρχές καταβάλλουν καθημερινές προσπάθειες για τη διευκόλυνση αυτής της συνεργασίας, η οποία συνεπάγεται πολλές επικοινωνίες (γραπτές και προφορικές) μεταξύ τους. Ωστόσο, ο χειρισμός των διασυνοριακών υποθέσεων απαιτεί χρόνο, καθώς απαιτείται συνεργασία και διεξαγωγή εμπεριστατωμένων ερευνών με τήρηση των διαδικαστικών κανόνων σε εθνικό επίπεδο.

Οι εποπτικές αρχές πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις όσον αφορά την εναρμονισμένη εφαρμογή του GDPR. Σύμφωνα με το Συμβούλιο, μέχρι τώρα υπάρχουν έξι οριστικές υποθέσεις "μίας στάσης" (One-Stop-Shop). 

Την πρώτη επισκόπηση για την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), του ρόλου των εποπτικών αρχών των κρατών μελών και των μέσων που αυτές διαθέτουν, δημοσίευσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ).

EN