Φεβρουαρίου 20, 2023 / Papanastasiou Pantelis

Τί είναι το Σύστημα Τειρεσίας ; Όσα πρέπει να γνωρίζετε.

Σύστημα Τειρεσίας

Τί είναι το Σύστημα Τειρεσίας ; 

Το σύστημα Τειρεσίας είναι βάση δεδομένων για την πιστοληπτική ικανότητα εμπόρων και καταναλωτών. Σαν εταιρεία συστάθηκε το 1997 , ως μη κερδοσκοπική, και σήμερα λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρεία. Συστάθηκε από το σύνολο (σχεδόν) των τραπεζών που λειτουργούν στην χώρα μας. Υπάρχει ο διαχωρισμός σε φυσικά και νομικά πρόσωπα όπου έχουν υπάρξει αφερέγγυοι ως οφειλέτες. 

📌Σε ποιές περιπτώσεις κάποιος ορίζεται ως αφερέγγυος οφειλέτης; 

 1. η έκδοση  ακάλυπτης επιταγής
 2. η μη πληρωμή συναλλαγματικής κατά τη λήξη της
 3.  η πτώχευση
 4. η μη εξόφληση δανείου κ.α. 

Το σύστημα Τειρεσίας είναι σημαντικό να υπάρχει καθώς εξυπηρετεί την καλή λειτουργία του τραπεζικού συστήματος. Είναι δύσκολο να χορηγηθούν δάνεια από τις τράπεζες σε άτομα που δεν θα τα αποπληρώσουν , αφού τα στοιχεία τους είναι περασμένα στο σύστημα. Για τους οφειλέτες θα μπορούσε να λειτουργήσει ως κίνητρο για την αποφυγεί της “μαύρης λίστας” και την καλή συνεργασία τους με τις τράπεζες.

🎯Κάθε άτομο ή εταιρία έχει δικαίωμα να πληροφορηθεί αν και τι εγγραφές υπάρχουν στον Τειρεσία στο όνομά του/της και να ζητήσει τη διόρθωση τυχόν λαθών και ανακριβειών.

Το σύστημα Τειρεσία τηρεί αρχείο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς στο οποίο περιλαμβάνονται δεδομένα αθέτησης υποχρεώσεων (ΣΑΥ), υποθηκών-προσημειώσεων (ΣΥΠ) και χορηγήσεων δανείων/καρτών (ΣΣΧ) για επιχειρήσεις και ιδιώτες. 

Τί είναι τα δεδομένα αθέτησης υποχρεώσεων (ΣΑΥ) , Υποθηκών - Προσημειώσεων (ΣΥΠ) και Χορηγήσεων δανείων/ καρτών (ΣΣΧ):

ΣΑΥ: 

 • Ακάλυπτες (σφραγισμένες) επιταγές
 • Απλήρωτες (κατά τη λήξη τους) συναλλαγματικές
 • Αιτήσεις πτωχεύσεων
 • Αποφάσεις που απορρίπτουν αιτήσεις πτωχεύσεων λόγω μη επάρκειας περιουσίας του οφειλέτη εξέλιξη αιτήσεων πτωχεύσεων
 •  Κηρυχθείσες πτωχεύσεις
 • Κατασχέσεις
 • Καταγγελίες συμβάσεων καρτών κ.α.

ΣΥΠ:

 • Υποθήκες και προσημειώσεις υποθηκών

ΣΣΧ: 

 • Ενήμερες και σε καθυστέρηση οφειλές προερχόμενες από πάσης φύσεως χορηγήσεις προς ιδιώτες και επιχειρήσεις, καθώς και από πιστωτικές κάρτες ή κάρτες διευκόλυνσης πληρωμών. 

Το σύστημα Τειρεσίας έχει επίσης αρχείο Απολεσθέντων/Κλεμμένων Δελτίων Ταυτοτήτων και Διαβατηρίων. Λειτουργεί  Σύστημα Καταγγελθεισών Συμβάσεων Επιχειρήσεων (ΣΚΣΕ), στο οποίο καταχωρούνται επιχειρήσεις των οποίων οι συμβάσεις για την αποδοχή καρτών, ως μέσο πληρωμής, έχουν καταγγελθεί.

 

📌Για να μάθετε τί στοιχεία μπορεί να τηρεί η Τειρεσίας για εσάς μπορείτε να συμπληρώσετε μία αίτηση και να την καταθέσετε αυτοπροσώπως στο  Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού.

Για να βελτιώσετε “την εικόνα σας” σχετικά με το αρχείο στο σύστημα Τειρεσία μπορείτε να προσκομίσετε στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ τα κατάλληλα δικαιολογητικά, ώστε να συμπληρωθούν ή διαγραφούν τα δεδομένα που σας αφορούν. Όπως και να τακτοποιείτε τις οικονομικές σας υποχρεώσεις εγκαίρως 

 

πηγή : http://www.tiresias.gr/faq.html 

 

EN