Ιουλίου 28, 2020 / Papanastasiou Pantelis

Επιχειρησιακός μετασχηματισμός και αναδιοργάνωση διαδικασιών

Σήμερα το χάσμα μεταξύ της παραδοσιακής επιχειρησιακής υποδομής (ανθρώπινου δυναμικού, διαδικασιών, χρήση τεχνολογίας, κουλτούρας κ.λπ.) και της σύγχρονης επιχειρηματικής υποδομής μιας εταιρείας ή ενός οργανισμού που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση και την ευημερία σε αυτό το περιβάλλον εξακολουθεί να διευρύνεται. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητος ο επιχειρηματικός μετασχηματισμός εφαρμοσμένος και προσαρμοσμένος  σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές

O επιχειρηματικός μετασχηματισμός (Business Transformation) και η αναδιοργάνωση των επιχειρησιακών διαδικασιών (Business Process Reengineering) σε μια εταιρεία ή οργανισμό περιλαμβάνει τον ριζικό επανασχεδιασμό των βασικών διαδικασιών.

Ξεκινούν σε επίπεδο διοίκησης αλλάζοντας ουσιαστικά τη φιλοσοφία και την κουλτούρα και των επιμέρους τμημάτων, έτσι ώστε να βελτιώσουν δραματικά την παραγωγικότητα, τη σταθεροποίηση των διεργασιών, τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν.

Ο βασικός λόγος που οι σύγχρονες εταιρείες ή οργανισμοί καταφεύγουν στις εν λόγω πρακτικές είναι κυρίως διότι αντιμετωπίζουν σημαντικά ζητήματα στις πολύπλοκες διαδικασίες που εφαρμόζουν, καθώς δεν υπάρχουν ξεκάθαροι, κατανοητοί και προκαθορισμένοι στόχοι από όλους τους άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενους (προσωπικό και διοίκηση), δεν υπάρχουν καθορισμένες και καταγεγραμμένες αρμοδιότητες σε όλη τη δομή της εταιρείας ή του οργανισμού και σαφείς γραμμές αναφοράς, ενώ δεν γίνεται αξιοποίηση της τεχνολογίας και των βέλτιστων πρακτικών με σκοπό την αυτοματοποίηση και βελτίωση των διαδικασιών.

Η εταιρεία μας, έχοντας αποκτήσει αρκετή εμπειρία τα τελευταία χρόνια υλοποιώντας και εφαρμόζοντας βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τον επιχειρηματικό ανασχεδιασμό και την επιχειρησιακή αναδιοργάνωση των διαδικασιών, είναι σε θέση να αποτελεί στενό συνεργάτη της εκάστοτε εταιρείας ή oργανισμoύ.

Η μεθοδολογία που ακολουθείται ξεκινάει αρχικά επανεξετάζοντας

Aναλύοντας τις υπάρχουσες διαδικασίες για να προσφέρουν μεγαλύτερη αξία στον τελικό αποδέκτη.

Σε δεύτερο χρόνο, διενεργείται ο ανασχεδιασμός και η αυτοματοποίηση και τέλος, η εποπτεία έτσι ώστε η εταιρεία ή ο οργανισμός να είναι σε θέση να εφαρμόζει το νέο λειτουργικό μοντέλο. Πιο συγκεκριμένα, προτείνονται τα εξής:

  • Σύνταξη Οργανογράμματος με σαφείς γραμμές αναφοράς
  • Σύνταξη αναλυτικών περιγραφών θέσεων εργασίας
  • Οργάνωση πλαισίου Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την στρατηγική της εταιρείας ή του οργανισμού για τη σωστή λήψη αποφάσεων
  • Διαμόρφωση κατάλληλης κουλτούρας εντοπισμού και διαχείρισης των επιχειρηματικών κινδύνων
  • Καταγραφή διαδικασιών βασικών λειτουργιών (οικονομική διεύθυνση, διεύθυνση προμηθειών, διεύθυνση πωλήσεων, διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού)
  • Σύνταξη διαγραμμάτων ροής διαδικασιών
  • Σύνταξη προϋπολογισμού με σκοπό τον καθορισμό μετρήσιμων αντικειμένων στόχων που είναι απαραίτητοι για τον απολογισμό και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
  • Καταγραφή διαδικασιών διαδοχής στις περιπτώσεις των οικογενειακών Εταιρειών σύμφωνα με σαφείς κανόνες διακυβέρνησης και τρόπους επίλυσης των συγκρούσεων μεταξύ των μελών της οικογένειας
  • Σύνταξη χρηματοοικονομικών εργαλείων παρακολούθησης/διαχείρισης χρηματοοικονομικών αναφορών, ταμειακού προγραμματισμού (cash flow), ανάλυση περιθωρίου κέρδους (margin analysis), ενηλικίωσης υπόλοιπων πελατών (aging analysis)
EN