Φεβρουαρίου 09, 2023 / Papanastasiou Pantelis

Υπηρεσίες του Εσωτερικού Ελέγχου

Εσωτερικός Έλεγχος

Ο επίσημος ορισμός του εσωτερικού ελέγχου δίδεται από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών : Ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη, αντικειμενική διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσδίδει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες ενός οργανισμού.

📌Πού στοχεύει ο Εσωτερικός Έλεγχος;

Ο εσωτερικός έλεγχος στοχεύει να διασφαλίσει  στον εκάστοτε οργανισμό/επιχείρηση την επίτευξη των στόχων του, αναφορικά με την λειτουργική αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα, την συμμόρφωση με κανονισμούς, πολιτικές και νόμους, όπως επίσης την οικονομική αναφορά του οργανισμού.

Ο εσωτερικός έλεγχος είναι διαδικασία όπου μέσω διενεργούμενων ελέγχων και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αποβλέπει στην επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών του οργανισμού/επιχείρησης.

Η διαχείριση των κινδύνων, της εταιρικής διακυβέρνησης και των συστημάτων του εσωτερικού ελέγχου γίνεται με την υιοθέτηση μίας συστηματικής επαγγελματικής προσέγγισης ανάλογα με την υπογεγραμμένη σύμβαση .

Ο εντοπισμός αλλά και η πρόληψη τυχόν απατών, λαθών , αναποτελεσματικότητας και οργανωτικής αδυναμίας,  με σκοπό την προστασία των πόρων μίας επιχείρησης, είναι πρωταρχικός στόχος του εσωτερικού ελέγχου.  

🎯Το σύστημα του εσωτερικού ελέγχου ουσιαστικά είναι ένα σύνολο πολιτικών και διαδικασιών που έχει ως στόχο την διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων της εκάστοτε επιχείρησης ή οργανισμού και τη διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων της. Αποσκοπεί στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων που την απειλούν και όχι απαραίτητα στην εξάλειψή τους.  

Άλλοι στόχοι

  • Μέσω του εσωτερικού ελέγχου να εξασφαλιστούν τα θεσπισμένα από την διοίκηση της εκάστοτε επιχείρησης/οργανισμού. Εννοώντας τόσο την εφαρμογή τους από τα επιμέρους τμήματα αλλά και τους στόχους και τις πολιτικές που θέτονται ή είναι σε εφαρμογή.
  • Να εκτιμηθεί η εσωτερική οργάνωση και οι εργασίες που εκτελούνται. 
  • Να αξιολογηθούν τα λογιστικά στοιχεία με σκοπό την εξασφάλιση της αξιοπιστίας τους.                   Ένα Checklist του εσωτερικού ελέγχου θα μπορούσε να είναι:                                                                                                                                 ✔Η τήρηση των προτύπων                                                                        ✔Η ορθότητα των οικονομικών καταστάσεων                                              ✔Η αξιολόγηση των πληροφοριακών συστημάτων                                     ✔Η διοίκηση και τα αποτελέσματα                                        

[πηγή (https://cde.gr/services/systimata-esoterikou-elegchou-risk-assessment/ ) ]

 

📌Είδη εσωτερικών ελέγχων

Οικονομικοί Έλεγχοι:

Οι οποίοι βασίζονται στην διερεύνηση της αξιοπιστίας και της αποτελεσματικότητας του λογισμικού συστήματος , στη εγγύηση  της νομιμότητας των οικονομικών καταστάσεων και κατά πόσο αυτές έχουν συνταχθεί και πραχθεί σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές.

Διοικητικοί Έλεγχοι :

Αφορούν στη διοικητική αποτελεσματικότητα της οικονομικής μονάδας. 

Λειτουργικοί Έλεγχοι:

Είναι οι έλεγχοι  εφαρμογής και λειτουργίας των διαδικασιών για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί από τη διοίκηση.  

Έλεγχοι απάτης:

Η αναζήτηση του οικονομικού εγκλήματος, με έμφαση στην εσωτερική διενέργεια αυτού. 

Έλεγχοι αποδοτικότητας :

Ο βαθμός επίτευξης των οικονομικών αποτελεσμάτων, βαθμός επίτευξης ετήσιων στόχων, βαθμός επίτευξης των πωλήσεων, περικοπής δαπανών, σχέσης πραγματικών αποτελεσμάτων με τα προϋπολογισμένα. 

Έλεγχοι Συμμόρφωσης :

Η υλοποίησης των κανόνων και όρων λειτουργίας που έχουν τεθεί στην επιχείρηση / οργανισμό. 

[πηγή(https://eclass.upatras.gr/modules/document/file.php/BMA650/%CE%9C%CE%95%CE%98%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%A3%CE%A9%CE%A4%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5%20%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%93%CE%A7%CE%9F%CE%A5.pdf )

 

🎯Πώς βοηθάει  ο εσωτερικός έλεγχος την επιχείρηση : 

Με τον επανασχεδιασμό, της όποιας διαδικασίας θεωρηθεί ότι χρειάζεται αλλαγή, μπορεί να μειωθεί το λειτουργικό κόστος ενός τμήματος της επιχείρησης. 

Με την παροχή πολύτιμων συμβουλών βασισμένες στην εμπειρία όπου προκύπτουν βέλτιστες πρακτικές με στόχο τον πιο δυναμικό τρόπο αντιμετώπισης των αναγκών της σύγχρονης οικονομίας. 

Με την ρύθμιση και βελτίωση σχέσεων και οι συναλλαγών με τρίτα πρόσωπα. 

Με την επισκόπηση και επιβεβαίωση ότι οι επενδύσεις της επιχείρησης θα έχουν την προβλεπόμενη απόδοση. 

Και τέλος, σχετικά με την διασφάλιση της ''καλής εικόνας'' της ίδιας της επιχείρησης.

 

🎯 Η προσέγγιση της εταιρείας μας, έχοντας αποκτήσει αρκετή εμπειρία τα τελευταία χρόνια υλοποιώντας και εφαρμόζοντας αντίστοιχα έργα, βασίζεται στις βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούν οι σύγχρονοι Οργανισμοί στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

1/  Σύνταξη Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας & Οργανόγραμμα.

2/  Καταγραφή πολιτικής και διαδικασιών σε όλα τα τμήματα της εταιρείας ή του οργανισμού.

3/  Αξιολόγηση δομών, οργανωτικών αναγκών και εκπόνηση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας μέσω της καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης και βάσει των αναγκών της εταιρείας.

4/  Περιοδικοί Εσωτερικοί Έλεγχοι σε όλους τους συναλλακτικούς κύκλους της εταιρείας ή του οργανισμού (πωλήσεις, προμήθειες, αποθήκη, πληροφοριακά συστήματα, ανθρώπινο δυναμικό).

5/  Διασφάλιση του τρόπου λειτουργίας της εταιρείας και βελτιστοποίηση των στόχων της.

6/  Οργάνωση πλαισίου Εταιρικής Διακυβέρνησης και έλεγχος συμμόρφωσης βάσει των αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης.

7/  Διαμόρφωση κατάλληλης κουλτούρας εντοπισμού και διαχείρισης των επιχειρηματικών κινδύνων.

EN