Ιανουαρίου 31, 2023 / Papanastasiou Pantelis

Στεγαστική Πολιτική για νέους ηλικίας 25-39

Πρόγραμμα «Σπίτι μου» 

 

Το πρόγραμμα  «Σπίτι μου»  έχει  προϋπολογισμό 1,775 δις ευρώ και υπάγεται στον νόμο 5006/2022 που αφορά στη στεγαστική πολιτική για τους νέους με σκοπό την αγορά πρώτης κατοικίας. Εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν περίπου 137.000 δικαιούχοι. 

  

📌Το πρόγραμμα αναφέρεται σε άτομα ηλικίας 25-39 ετών.  Δικαιούχοι των άτοκων ή χαμηλότοκων δανείων είναι άτομα με χαμηλό εισόδημα (ετήσιο εισόδημα τουλάχιστον 10.000 ευρώ) και επιδοτείται από την ΔΥΠΑ.. 

Χρονοδιάγραμμα προγράμματος : 
Αρχές Φεβρουαρίου θα γίνει η πρόσκληση προς τις τράπεζες για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. 
Κατά τα μέσα του ίδιου μήνα αναμένεται η έκδοση του οδηγού εφαρμογής του προγράμματος.
Το Μάρτιο θα ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων από τους δικαιούχους για την έγκριση από τις τράπεζες. 

🎯Σχετικά με το δάνειο:  

 • Το ύψος του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εκατό πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ.
 • Η διάρκεια του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τριάντα (30) έτη.
 • Το δάνειο δεν μπορεί να καλύπτει περισσότερο από το ενενήντα τοις εκατό (90%) της αξίας του ακινήτου που αποκτάται, όπως αυτή αναγράφεται στο συμβόλαιο αγοράς. Το υπολειπόμενο τίμημα καλύπτεται από ίδιους πόρους του αγοραστή.
 • Το δάνειο χρηματοδοτείται κατά εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.). Για το ποσοστό του δανείου που χρηματοδοτείται από τη Δ.ΥΠ.Α. δεν οφείλεται τόκος.  
 • Το υπολειπόμενο δάνειο χορηγείται από πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα. Αν ο δανειολήπτης είναι ή καθίσταται, μετά από τη σύναψη του δανείου, τρίτεκνος ή πολύτεκνος, το ποσό των τόκων καλύπτεται από τη Δ.ΥΠ.Α.

 

📌Προτεραιότητα για την χορήγηση δανείου : 

 1. οι πολύτεκνοι 
 2. τα νέα ζευγάρια με παιδιά 
 3. ενώ θα ακολουθούν τα ζευγάρια χωρίς παιδιά 
 4.  οι ελεύθεροι.

 

Επιδοτείται η αγορά υφιστάμενων κατοικιών αξίας έως 200.000 ευρώ. 

 

🎯Σχετικά με το ίδιο το οίκημα : 

 • Η αγορά του ακινήτου δεν μπορεί να γίνει από συγγενή πρώτου ή δεύτερου βαθμού του αγοραστή ή από σύζυγο ή πρόσωπο που συνδέεται με σύμφωνο συμβίωσης με τον αγοραστή.
 • Το εμβαδόν του οικήματος ορίζεται έως 150 τ.μ. και με παλαιότητα τουλάχιστον 15 ετών.  
 • Το ακίνητο αποκτάται κατά πλήρη κυριότητα από τον αγοραστή ή τους αγοραστές, αν πρόκειται για συζύγους ή για μέρη συμφώνου συμβίωσης, με κατανομή του ποσοστού κυριότητας μεταξύ τους ανάλογη με την οικονομική συμβολή καθενός από αυτούς στο χορηγούμενο δάνειο.
Πρόγραμμα «Κάλυψη»   

 

Το πρόγραμμα «Κάλυψη»  αναφέρεται  στις κατοικίες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Εστία» για τη φιλοξενία αιτούντων άσυλο σε αστικά διαμερίσματα. Υπάγεται στον νόμο 5006/2022 που αφορά στη στεγαστική πολιτική για τους νέους.

📌Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άτομα ηλικίας  25-39 ετών και δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. 

Χρονοδιάγραμμα προγράμματος : 
Προκειμένου να συνεχιστεί η συνεργασία των δήμων και των φορέων που λειτούργησαν ως εταίροι στο πρόγραμμα «Εστία»   έχει ξεκινήσει μία πρώτη συνεννόηση. 
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Εστία» (καταχωρούνται τα στοιχεία όσων ανταποκρίνονται θετικά) .
Το Φεβρουάριο οι ιδιοκτήτες και οι δυνητικά ωφελούμενοι θα μπορούν να δηλώσουν είτε (οι πρώτοι) τη διαθεσιμότητα του ακινήτου είτε (οι δεύτεροι) την αίτηση συμμετοχής στην ψηφιακή πλατφόρμα που θα αναπτυχθεί.

🎯Στόχος του προγράμματος είναι η αξιοποίηση τουλάχιστον 1.000 ακινήτων, σε πρώτη φάση και να ξεκινήσει η υλοποίησή του τον Μάρτιο. 
 Δράση «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»

 

Η δράση αναφέρεται στους ιδιοκτήτες κλειστών κατοικιών με ετήσιο εισόδημα έως 40.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία έως 300.000 ευρώ. 

Σκοπός είναι η  ένταξη των κενών κατοικιών στη μισθωτική αγορά με την επιδότηση των ιδιοκτητών για την αναβάθμισή τους.

Το ακίνητο πρέπει να έχει εμβαδόν έως 100 τ.μ. και να βρίσκεται σε αστική περιοχή.

🎯Το πρόγραμμα παρέχει επιδότηση 40 % της δαπάνης επισκευής και ανακαίνισης έως 10.000 ευρώ με βασική προϋπόθεση την εκμίσθωση του ακινήτου για τουλάχιστον τρία χρόνια.   

Το ακίνητο δεν πρέπει να έχει δηλωθεί ως πρώτη κατοικία, να μην έχει δηλωθεί ως μισθωμένο και να δηλώνεται ως κενό στο έντυπο Ε2 που συνοδεύει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των τριών (3) τελευταίων ετών.

Οι δικαιούχοι να μην  έχουν λάβει επιδότηση για πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας ή ανακαίνισης σε ακίνητο της ιδιοκτησίας τους τα τελευταία πέντε (5) έτη και να μην  έχουν ενταχθεί σε προγράμματα επιδοτούμενης ενεργειακής εξοικονόμησης για οποιοδήποτε ακίνητό τους.
Κοινωνική Αντιπαροχή

 

Η Κοινωνική Αντιπαροχή θα είναι η δράση  μέσω της οποίας ιδιώτες αναλαμβάνουν να κατασκευάσουν κτίρια κατοικιών με αντάλλαγμα την εκμετάλλευση τους για ορισμένο χρονικό διάστημα. Θα έχουν  παράλληλη υποχρέωση να εκμισθώνουν ένα μέρος τους σε προσιτές τιμές.

📌Η  σύμβαση  κοινωνικής  αντιπαροχής  μπορεί  να αφορά και δομημένα ακίνητα. Στην περίπτωση αυτή το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει και την κατεδάφιση των κτισμάτων, η οποία γίνεται με δαπάνες του αναδόχου. EN