Νοεμβρίου 26, 2021 / Papanastasiou Pantelis

Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου σε ΟΤΑ

Ο έλεγχος του δημόσιου τομέα είναι το κλειδί για την καλή δημόσια διακυβέρνηση και γι' αυτό είναι ζωτικής σημασίας να διατηρεί τους σωστούς πόρους για το σωστό χρονικό διάστημα με κατάλληλα ευρεία εντολή για την επίτευξη των στόχων διακυβέρνησης του οργανισμού. Ως εκ τούτου, έχει δημιουργηθεί η αναγκαιότητα λειτουργίας Συστημάτων και Δραστηριοτήτων Εσωτερικού Ελέγχου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Με αυτό τον τρόπο:
✔ προστατεύονται τα συμφέροντα του κράτους, των ΟΤΑ, καθώς και των υπόλοιπων άμεσα ενδιαφερόμενων (δημοτών, προμηθευτών, περιβάλλοντος),
✔ διασφαλίζεται η απρόσκοπτη οικονομική, αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία όλων των υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχουν ορισθεί και επικαιροποιηθεί μέσω της διενέργειας εσωτερικών ελέγχων.
✔ προωθείται η διαφάνεια, η νομιμότητα και η εξάλειψη πιθανής διαφθοράς.
✔ απαλλάσσονται οι Δήμοι από εικόνες και πρακτικές του παρελθόντος που δημιουργούσαν την εικόνα της μη χρηστής διοίκησης,
✔ εξασφαλίζεται η ακρίβεια & αξιοπιστία των πληροφοριών & δεδομένων που απεικονίζονται στους λογαριασμούς, τα βιβλία, τα έντυπα & τις καταστάσεις των Υπηρεσιών του Δήμου,
✔ εντοπίζονται πιθανές αδυναμίες, προλαμβάνοντας το ενδεχόμενο να συμβούν γεγονότα (κίνδυνοι) που ελλοχεύουν σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του Δήμου με αρνητική επίδραση στην επίτευξη των αντικειμενικών του σκοπών, αντιμετωπίζοντας πιθανά προβλήματα προτού αυτά εξελιχθούν σε κρίσεις,
✔ υπάρχει η δυνατότητα εκμετάλλευσης ευκαιριών που σχετίζονται με την επίτευξη των στόχων τους.

Τα παραπάνω θα επιτευχθούν ενδεικτικά με:
✔ ελέγχους για τις υπάρχουσες ή τις προτεινόμενες διαδικασίες,
✔ τον καθορισμό οργανωτικών ή ελεγκτικών κινδύνων,
✔ την αναθεώρηση των εφαρμοσμένων ή ελεγκτικών κινδύνων και με
✔ την αναθεώρηση συμβάσεων, συμβολαίων κλπ. για αποφυγή πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων.

Η εντολή της δραστηριότητας ελέγχου του δημόσιου τομέα θα πρέπει να είναι αρκετά ευρεία ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του οργανισμού. Ως εκ τούτου ο Εσωτερικός Έλεγχος πρέπει να μπορεί να είναι σε θέση να προσθέσει αξία σε οποιοδήποτε τμήμα του οργανισμού, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα για ανεξάρτητη, αντικειμενική διασφάλιση.

Τέλος, ο έλεγχος του δημόσιου τομέα ενισχύει τη δημόσια διακυβέρνηση παρέχοντας λογοδοσία και προστατεύοντας τις βασικές αξίες της οντότητας του δημόσιου τομέα, διασφαλίζοντας ότι οι διευθυντές και οι υπάλληλοι ασκούν τις δραστηριότητες του κοινού με διαφάνεια και δικαιοσύνη, καθώς και με ισότητα και ακεραιότητα.

EN