Φεβρουαρίου 17, 2022 / Papanastasiou Pantelis

13 Νέα Καθεστώτα Ενίσχυσης Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 2022

Στις 4 Φεβρουαρίου 2022 ψηφίστηκε ο νέος αναπτυξιακός νόμος, ο οποίος αφορά 13 νέα καθεστώτα ενίσχυσης όπως περιγράφονται παρακάτω :

✔ Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων
✔ Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων,
✔ Νέο Επιχειρείν, 
✔ Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης,
✔ Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία,
✔ Αγροδιατροφή - πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων - αλιεία
✔ Μεταποίηση - Εφοδιαστική αλυσίδα 
✔ Επιχειρηματική εξωστρέφεια
✔ Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων
✔ Εναλλακτικές μορφές τουρισμού
✔ Μεγάλες επενδύσεις
✔ Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας
✔ Επιχειρηματικότητα 360

📌 Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στις ενισχύσεις του νέου επενδυτικού νόμου ορίζεται με βάση το μέγεθος της επιχείρησης:

 1. Για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 1.000.000 ευρώ
 2. Για μεσαίες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000 ευρώ
 3. Για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 250.000 ευρώ
 4. Για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 ευρώ
 5. Για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, στο ποσό των 50.000 ευρώ.

🎯 Τα παρεχόμενα είδη ενισχύσεων ανά περίπτωση λαμβάνουν τις μορφές:

 1. Φορολογικής απαλλαγής
 2. Επιχορήγησης, μόνο για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
 3. Επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
 4. Επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, μόνο αυτοτελώς.
 5. Δικαιώματος χρήσης της διαδικασίας ταχείας αδειοδότησης
 6. Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείου συμμετοχών

Η ένταση των ενισχύσεων βασίζεται στο νέο Περιφερειακό Χάρτη Ενισχύσεων και εξαρτάται από την Περιφέρεια και το μέγεθος επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις χωρίζονται σε: 

και λαμβάνουν ένταση ενίσχυσης ανάλογα με το αν είναι:

Μεγάλη | Μεσαία | Μικρή  

 

 

EN